?

da li ste znali?

Menara TV toranj u Kuala Lumpuru je 4 najvisočija građevina na svijetu.
LATA TRAVEL

LATA TRAVEL


Kontakt
Adresa: Kazazi 25, Sarajevo
Telefon:
033 440 010

Email: info@latatravel.ba


Pogledati sve ponude od agencije


Opšti uslovi agencije

REZERVACIJE I UPLATE

Uplatom akontacije i izdavanjem putnog dokumenta ili vouchera od strane Lata Travel, putnik i organizator putovanja sklapaju ugovor koji je ujedno potvrda o putovanju i sadrži podatke o određenom putovanju. Ugovorom o organizovanju putovanja Lata travel se obavezuje da pribavi putniku skup usluga sadržanih u programu putovanja, a putnik se obavezuje da organizatoru plati ukupnu cijenu. Putnik svojim potpisom u svoje ime i u ime ostalih putnika sa prijave, potrđuje da prihvata uslove putovanja. Putnik zadržava original prijave ovjeren od strane Agencije. Rezervacija je važeća onog momenta kada putnik uplati akontaciju.

CIJENE PUTOVANJA

Cijene putovanja važe od dana kada je program putovanja objavljen. Organizator putovanja može zahtijevati povećanje ugovorene cijene samo ako je poslije zaključenja ugovora došlo do promjena u kursu razmjene valute ili do promjene u tarifama prevoznika, koje utiču na cijenu putovanja. Ako povećanje ugovorene cijene pređe 10%, putnik može raskinuti ugovor bez obaveze da nadoknadi štetu. U tom slučaju putnik ima pravo na vraćanje onog iznosa koji je uplatio organizatoru putovanja.

OBAVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Lata Travel je dužan da putniku pruži usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđena ugovorom, odnosno programom putovanja i da se stara o pravima i interesima putnika, saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti. Lata travel je dužan da putniku pruži sva potrebna obavještenja o cijenama i uslovima prevoza, boravka i posebnih usluga, kao i obavještenja koja se odnose na kvalitet prevoza, smještaj, na red vožnje, vize, granične i carinske formalnosti, na sanitarne, monetarne i druge administrativne propise.Lata Travel odgovara za štetu koju prouzrokuje putniku zbog potpunog ili djelimičnog neizvršenja obaveza, koje se odnose na organizaciju putovanja predviđenih ugovorom i zakonom o obligacionim odnosima.

Organizator putovanja, koji je povjerio trećim licima izvršenje usluga prevoza, smještaja ili drugih usluga vezanih za izvršenje putovanja, odgovara putniku za štetu, koja je nastala zbog potpunog ili djelomičnog neizvršenja ovih usluga, saglasno propisima, koji se na njih odnose, a putnik ima pravo da neposredno od trećeg lica odgovornog za štetu zahtijeva potpunu ili dopunsku nadoknadu za pretrpljenu štetu.

OBAVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan da organizatoru putovanja plati ugovorenu cijenu za putovanje u vrijeme kako je ugovoreno. Putnik je dužan da se stara da on lično, njegove lične isprave i njegov prtljag ispunjavaju uslovepredviđene graničnim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim administrativnim propisima. Putnik odgovara za štetu koju počini organizatoru putovanja neizvršavanjem obaveza, koje za njega proizilaze iz ugovora i odredaba Zakona o obligacionim odnosima.

POSEBNA PRAVA I OBAVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Lata Travel može odustati od ugovora, potpuno ili djelimično, bez obaveze na naknadu štete, ako prije ili za vrijeme izvršavanja ugovora nastupe vanredne okolnosti, koje se nisu mogle predvidjeti, ni izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme zaključenja ugovora, predstavljale opravdan razlog za organizatora putovanja da ugovor ne zaključi.

Lata Travel može odustati od ugovora bez obaveze na nadoknadu štete i kada se minimalan broj putnika, predviđen u potvrdi o putovanju, nije sakupio, pod uslovom da o toj okolnosti putnik bude obaviješten najmanje dva dana prije nego što putovanje započne.

U slučaju odustanka od ugovora prije njegovog izvršenja, organizator mora u cjelini vratiti ono što je primio od putnika.

Ako je organizator odustao od ugovora za vrijeme njegovog izvršenja, ima pravo na pravičnu naknadu za ostvarene ugovorene usluge, a dužan je preduzeti sve nužne mjere za zaštitu putnika. Izmjene u programu putovanja mogu se vršiti samo ako su prouzrokovane vanrednim okolnostima, koje organizator putovanja nije mogao predvidjeti, izbječi ili otkloniti.

Zamjena ugovorenog smještaja može se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili na teret organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mjestu smještaja

Ako su u programu putovanja izvršene bitne izmjene bez opravdanog razloga, organizator putovanja mora u cjelini vratiti ono što je primio od putnika, koji je zbog izmjena odustao od putovanja.

Ako su bitne izmjene u programu učinjene za vrijeme izvršavanja ugovora, putnik u slučaju odustajanja snosi samo stvarne troškove ostvarenih usluga.

POSEBNA PRAVA I OBAVEZE PUTNIKA

Ako drugačije nije ugovoreno, putnik može odrediti drugo lice da umjesto njega koristi ugovorene obaveze pod uslovom da ovo lice zadovoljava posebne zahtjeve predviđene za određeno putovanje i da putnik nadoknadi organizatoru putovanja troškove prouzrokovane zamjenom. Putnik može u svakom trenutku odustati od ugovora, potpuno ili djelimično. Odustajanje od ugovora putnik je dužan da dostavi organizatoru putovanja u pismenoj formi. Ako putnik prije početka putovanja odustane od ugovora u roku od 30 dana (blagovremeni odustanak), organizator putovanja ima pravo na nadoknadu administrativnih troškova ili 5% od ugovorene cijene. U slučaju ne blagovremenog odustanka od ugovora, putnik je dužan da organizatoru putovanja plati naknadu. Visinu naknade organizator putovanja će primijeniti u sljedećim procentima u odnosu na ugovorenu cijenu:

10% ako se putovanje otkaže 29 do 20 dana,

15% ako se putovanje otkaže 19 do 15 dana,

40% ako se putovanje otkaže 14 do 8 dana,

85% ako se putovanje otkaže 7 do 1 da,

100% ako se putovanje otkaže na dan ili nakon početka putovanja.

Organizator putovanja ima pravo na nadoknadu učinjenih troškova ako je putnik odustao od ugovora zbog vanrednih okolnosti, koje nije mogao izbječi ili otkloniti i koje bi, da su postojale u vrijeme zaključenja, predstavljele opravdan razlog da se ne zaključi ugovor, kao i u slučaju ako je putnik obezbjedio odgovarajuću zamjenu ili je zamjenu našao sam organizator.

PRTLJAG

Prevoz putničkog prtljaga je besplatan do određene težine, koju određuje prevoznik. Organizator putovanja ne snosi nikakvu odgovornost za uništeni ili izgubljeni prtljag, kao ni za krađu prtljaga. U slučaju gubitka prtljaga potrebno je na licu mjesta sačiniti odgovarajući zapisnik sa predstavnikom prevoza i postupiti prema odredbama tog dokumenta. U tom slučaju organizator putovanja može posredovati između putnika i prevoznika, ali bez materijalnih obaveza prema jednoj ili drugoj strani.

REKLAMACIJE

Lata Travel ne snosi nikakvu odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju, koja nije u skladu sa opisom usluga i cijenama objavljenim u programu putovanja. Ako su usluge iz ugovora o organizovanju putovanja nepotpuno izvršene, putnik može zahtijevati srazmjerno sniženje cijena ili ako su usluge iz ugovora o organizovanju putovanja nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati nadoknadu štete, pod uslovom da je dostavio pismeni prigovor organizatoru putovanja u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Nadoknada štete po ugovoru moguća je najviše do iznosa cijene putovanja. Ovim se isključuje pravo putnika za nadoknadu idealne štete. Dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge strane ili davanja informacije u javnost. Na prigovor putnika organizator putovanja je dužan dati odgovor u roku od 14 dana. Ukoliko nije zadovoljan odgovorm organizatora putovanja, putnik ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj ugovara se nadležnost Suda u mjestu poslovanja organizatora putovanja. Ugovorene strane su saglasne da će sve eventualne nastale nesporazume riješiti u duhu dobrih poslovnih običaja, ako to ne uspije nadležan je sud u Sarajevu.

o nama

Dosadilo Vam je ići od agencije do agencije? Zašto trošiti dane na pronalaženje korisnih savjeta i informacija o turističkim ponudama, kada sve to možete dobiti na jednom mjestu!
Mi ćemo Vam pružiti aktuelnu ponudu agencija u Bosni i Hercegovini i neophodne informacije i savjete o popularnim turističkim destinacijama koje će Vam pomoći da se pripremite za Vaše putovanje!

newsletter